גישת היווּן

גישת הִיווּן ההכנסות, או הגישה הכלכלית, the income approach או capitalized income approach, מתבססת על הכנסות מדמי שכירות. השיטה מבוססת על הִיווּן הרווח התפעולי (לפני מס) שמפיק הנכס מדמי שכירות, לפי שיעור תשואה המקובל בנכסים דומים בשוק תוך ביצוע התאמות לנכס הרלוונטי.
שיטת ההִיווּן מתבצעת באמצעות השלבים הבאים: ראשית מחשבים את ההכנסות, היינו דמי השכירות השנתיים, gross potential income. בשלב השני מחשבים את ההוצאות המשתנות, collection losses. בשלב השלישי מפחיתים את ההוצאות מההכנסות ומקבלים effective gross income. בשלב הרביעי מחשבים את ההוצאות השוטפות, annual operating expenses, כגון דמי ניהול ומיסי ארנונה, property tax, ומקבלים את ה- net operating income. בשלב החמישי מבצעים חישוב לקבלת capitalization method and rate. החישוב מבוצע לפי הערכה בדבר ההכנסות באחוזים לפי מה שמקובל בשוק באותו סוג נכס. ולבסוף מגיעים לשוֹוי הנכס.
גישה זו מקובלת בנכסים מניבים סטנדרטיים, כגון בנייני מסחר ומשרדים. גישת היוון ההכנסות דומה להערכת שוֹוי חברה לפי תחזית תזרים מזומנים.

גלילה לראש העמוד