Concurrent conditions

נהוג כי תשלום מלוא התמורה וקבלת הרישום הינם תנאים מקבילים בחוזה, concurrent conditions. לכן אם צד לא מספק את 'הסחורה' הרי שאין הצד השני חייב לעשות כן.

גלילה לראש העמוד