Conveyance by will

כאשר העברת הזכויות מתבצעת בעקבות צוואה אז המדובר בהליך של conveyance by will.
פעמים שלא ניתן לקיים את הצוואה היא תהיה 'מותאמת', ambulatory, ותשתנה בהתאם לנסיבות. נניח כי A מצווה בצוואתו כי המקרקעין שבבעלותו יעבור לאחר מותו לבתו B. אלא שבין לבין הוא מכר את המקרקעין. הרי שבמקרה כזה נוצר מצב של ademption, או: adeemed, ולא ניתן לקיים הצוואה כלשונה. אך יתכן מצב כי B תהנה מהכספים שהתקבלו בגין מכירת המקרקעין.
ישנה דוקטרינה המכוּנה:exoneration, הנוגעת לאפשרות כי המקרקעין יעברו ליורש ללא השעבודים. דוקטרינה נוספת מכוּנה: lapse and anti – lapse statues. היא נוגעת במצב שבו היורש בהתאם לצוואה נפטר לפני המורש.

גלילה לראש העמוד