Conveyancing

statute of frauds
על מנת שניתן יהיה לאכוף הסכם מכר עליו לעמוד בתנאים של statute of frauds.
על הסכם המכר להיות בכתב, וחתום על ידי הצדדים. אבל בעידן הנוכחי חלופי דוא"ל יכולים לעמוד בתנאי 'הכתב'.
בנוסף, על הסכם המכר להכיל את התנאים המרכזיים של העסקה, essential terms – תיאור המקרקעין, הצדדים לעסקה, המחיר ותנאי תשלום.
נטיית בית המשפט להשתכנע גם מנסיבות. כך למשל אם מעשים מסוימים יכולים להיות מוסברים רק בכך שנכרת הסכם בין הצדדים – אזי יטה בית המשפט לקבוע שקיים חוזה.
לדוגמא אם A רכש מ- B דירה והעביר תשלום על חשבון התמורה, או אם A קיבל חזקה או שיפץ את הדירה. הרי שבכך יש משום הוכחה שנכרת הסכם.

גלילה לראש העמוד