Deeds

לרוב העברת זכויות על גבי מקרקעין מבוצע באמצעות שטרות deeds. במיעוט המקרים בית המשפט הוא שמורה על כך. על מנת שההעברה תהיה אפקטיבית, סופית וודאית, על מעביר הזכות לאשר ויתור על זכויותיו והעברה מלאה של המקרקעין ללא תנאים – relinquish absolute and unconditional control.
ישנה חובה כי השטר יהיה בכתב ויחתם על ידי מעביר הזכויות, grantor. זאת בהתאם ל- statute of frauds. כך גם יש חובה כי השטר יזהה את המקרקעין ואת הצדדים באופן ברור. אגב אין צורך כי בשטר יופיע סכום התמורה שבגינו מבוצעת העברת הזכויות.
בנוגע לזיהוי המקרקעין הרי שזה יכול להיעשות בכל אמצעי סביר כגון כתובת הרחוב, או כל תיאור סביר אחר. כך למשל אם מעביר הזכויות מציין בשטר כי אני מעביר למקבל הזכויות 'את כל המקרקעין אשר בבעלותי' הרי שגם זה מספק. כי ברור על מה המדובר.
במעמד הרישום על מעביר הזכויות להצהיר בדבר פגמים הידועים לו בגין המקרקעין, notification of defects.
בעל מקרקעין חב בתשלומים לצורך ניקוי המקרקעין ממזהמים. גם אם הבעלים הנוכחי איננו המזהם אלא ש'ירש' שאת הזיהום מהבעלים הקודם. לכן, בזמן הרישום נהוג כי הצדדים ינהלו מו"מ בדבר לקיחת אחריות בעניין זה.

גלילה לראש העמוד