Delivery and acceptance

על מנת לבצע העברת זכויות במקרקעין יש צורך בביצוע עצם ההעברה. היינו שיש צורך בהעברה משפטית לטובת מקבל הזכות – grantor’s intent. העברה בפועל באופן ברור לידי מקבל הזכות. ניתן לבצע ההעברה באמצעות מסירה פיזית של השטר לידי מקבל הזכויות, manual delivery. ניתן לבצע העברה גם באמצעות ידיעה, acknowledge, בפני נוטריון וביצוע הרישום עצמו, recorded. לכן ניתן לומר בפשטות שאי רישום העברת הזכויות איננה בהכרח פוגעת בהעברה.
לאחר השלמת העברת זכויות, אין משמעות לביטול או להחזרת הזכות. במילים אחרות אין אפשרות להחזיר את הגלגל אחורה.
עניין זה חשוב על מנת להוות וודאות לכל העולם בדבר נכונות האמור בשטר. ניקח דוגמא ש- A מעביר ל- B את הבעלות על הבית שלו. אך במקביל, A אומר בעל פה ל- B כי הוא מעביר את הזכויות בכפוף לכך ש- B ישלם את חובות בגין וועד בית. הרי שלנאמר בעל פה אין משמעות בכל הנוגע לשטר (להוציא תביעה כספית כמובן).

גלילה לראש העמוד