Doctrine of equitable conversion

תחת העקרון של equitable conversion, ברגע שנחתם הסכם מכר לכל צד יש זכויות במקרקעין. המוכר הופך להיות בעל זכות חזקה במקרקעין (עד להעברת החזקה לידי הקונה) בעל זכות חפצא personal property. זכויותיו מוחזקות בנאמנות עד להשלמת העסקה.
סוגייה מעניינת מתעוררת במקרה שנניח הבית נהרס מיד לאחר החתימה על חוזה המכר. לפי רוב המדינות בארה"ב, הסיכון נופל לידי הקונה – שהוא הבעלים של הבית ומשכך עליו להשלים את התמורה. אך במיעוט מדינות הנוהל הוא כי האחריות והסיכון נופל על כתפי המוכר.

גלילה לראש העמוד