Easement in gross

לעיתים הקלה ניתנת עבור מישהו שכלל איננו בעל מקרקעין. כך למשל הקלה לחברה B להנחת צנרת מים מתחת למגרש A הינה סוג של הקלה המכוּנה: easement in gross.
הקלה מסוג: easement in gross, יכולה להינתן לגורם מסוים או לאדם מסוים או לצורך כלכלי או עסקי. לרוב כאשר המדובר הקלה לצורך עסקי – היא גם יכולה להיות מועברת לאחר.

גלילה לראש העמוד