Fee simple absolute

הזכות הראשונה שנעסוק בה הינה fee simple absolute. זוהי הזכות הגדולה והמוכרת ביותר בחוק. לבעל הזכויות יש full possessory rights, היינו בעלות מלאה עכשיו ובעתיד. הוא יכול להעביר אותו, למכור אותו, להוריש אותו ועוד. הוא למעשה יכול לעשות כל דבר בקניין מלבד מה שחוק אוסר עליו באופן פוזיטיבי. יש לו infinite duration.
אגב, בעבר ב common law, בהעברת בעלות בחוזה השתמשו במילים: “and his heirs”, אחרת היו מועברות רק זכויות לכל החיים של ה'מקבל הזכות'. אך פרשנות זו נזנחה וכמעט בכל מערכות השיפוט כאשר א' מעביר ל ב' זכויות מבלי לפרט הרי שהוא מעביר את כל זכויותיו Fee simple absolute לידי מקבל הזכות.
חשוב לדעת כי במקרים שלא ברור האם הזכות המועברת הינה מוחלטת אם לאו, הרי שככל שידוע לי, בתי המשפט ייטו כן להחליט כי אכן ההעברה הייתה מוחלטת ולא בתנאים.

גלילה לראש העמוד