Foreclosure

הליך מימוש המשכנתא foreclosure הינו מצב שבו הצרכן מאבד את זכויותיו בגין המקרקעין נשוא המשכנתא. הבנק מוכר את הבית כדי להחזיר את החוב. כמעט בכל המדינות בארה"ב הליך החזר ההלוואה שבפיגור יבוצע באמצעות מכירת הבית על ידי מכרז, בו המציע הגבוה ביותר זוכה.

גלילה לראש העמוד