Lease

חוזה שכירות, lease, הינו חוזה בכתב אשר מאגד את התחייבויות המשכיר והשוכר בנוגע לנכס מקרקעין.
על פי המשפט המקובל, common law, היינו פסקי דין מנחים בעניין זה, בעבר בתי משפט נטו לראות בחבות המשכיר והשוכר כחובות מקבילים – independent of each other. לכן אם נניח שהמשכיר מפר את החוזה ולא צובע את הבית כפי שהתחייב, עדיין השוכר חייב להמשיך ולשם דמי שכירות. אך בתי המשפט לאורך השנים שינו את עמדתם וכיום נהוג ברוב המדינות לראות את חיובי הצדדים כחיובים שלובים. Lease covenants dependent. לכן אם צד מפר את החוזה אז גם הצד הנגדי פטור מחיוביו על פי החוזה.

גלילה לראש העמוד