Natural rights

לבעלים של מקרקעין יש זכויות טבעיות, natural rights, והוא יכול להשתמש בהן בכל אופן שימצא לנכון. גם ברום השמים וגם בעומק האדמה. זכויות טבעיות אלו כפופות למספר מגבלות.
ראשית, הגבלות לפי הזכויות אשר קיבל מהבעלים הקודמים של הקרקע, restrictions in the chain of title. כי הרי לא ניתן לקבל זכויות אשר מראש אינן שייכות לבעלים הקודם של המקרקעין. הזכויות כפופות לזכויות אשר לא נרשמו, כגון הקלות ושעבודים, easements and covenants. כך מוגבל בעל המקרקעין לחוקים בדבר רעש, nuisance, הגבלות תכנון ובנייה, zoning , ועוד.

גלילה לראש העמוד