Periodic tenancies

הסוג השני של שכירות הינו Periodic tenancies. כאן מדובר בהסכם שכירות למשך תקופה קצרה, נניח מספר שבועות או חודשים, אשר מתייחד מאליו.
תקופת השכירות ב- Periodic tenancies מתחילה בנקודת זמן מסוימת ומוסכמת אך מסתיימת לאחר שצד מודיע לצד השני על סיום תקופת השכירות.
שוכר, Tenancies for years, אשר בהסכמת המשכיר ממשיך לשכור את המקרקעין לאחר סיום תקופת השכירות, יכול להיחשב כ- Periodic tenancies. שוכר זה יכונה: tenant holds over.
ישנם מקרים נוספים וחריגים אשר יכולים להיחשב כ- periodic tenancies. כך למשל מי שוכר שמחזיק במקרקעין בהסכם בעל פה בניגוד ל- statute of frauds, יכונה: lease invalid.
בחוזה שכירות מסוג periodic tenancy , המתחדש באופן אוטומטי מתקופה לתקופה עד מסירת הודעת סיום על ידי השוכר או המשכיר. בחוזה משנה לשנה – בדרך כלל נדרש התראה של חודש מראש. ובחוזים קצרי טווח, נדרשת התראה של תקופה שלמה מראש.
Tenancies at Will
כאשר יש לשוכר או למשכיר אופציה לסיים את תקופת השכירות בהודעה, הרי שהמדובר בחוזה מסוג Tenancies at Will. מקובל כי אם האופציה לסיים את תקופת השכירות רק למשכיר, אז בית המשפט ייטה לאפשר גם לשוכר לסיים את תקופת השכירות כאמור. כך גם מקובל כי במקרה של מחלוקת בין משכיר לשוכר, בית המשפט ייטה לסווג הסכם שכירות כ- Periodic tenancies, ופחות כ- Tenancies at Will.
בחוזה מסוג tenancies at will, תקופת השכירות תסתיים בהודעה סבירה מראש, או בקרות מקרים חריגים – מוות, העברת זכויות לצד ג' ועוד.

גלילה לראש העמוד