The hold – over doctrine

כאשר השוכר מחזיק במקרקעין בניגוד לדין, המשכיר יכול לפעול בשני אופנים. באמצעות: The old over doctrine. אפשרות אחת הינה הליך משפטי של פינוי eviction – בהיות השוכר 'משיג גבול' trespasser. אפשרות נוספת הינה כי המשכיר יחליט כי השוכר הינו בבחינת 'periodic tenancy' – בדרך כלל לתקופה של חודש בחודשו בכל הנוגע לדירות מגורים.
אפשרות נוספת הינה כי עוד לפני סוף תקופת השכירות, נניח בחוזה השכירות עצמו, המשכיר יודיע כי היה והשוכר יחזיק במקרקעין לאחר תום תקופת השכירות, הרי שדמי השכירות יועלו בסכום סביר כזה או אחר. הליך כזה יכונה: altered terms.
אגב, ישנן פס"ד של מספר מדינות אשר קבעו כי השוכר ישלם כפל דמי שכירות במקרים כנ"ל.

גלילה לראש העמוד