Effective age

בעבר בהתאם לתקן של UAD נדרש השמאי לבדוק את ה'גיל האפקטיבי של הבית'. אין המדובר בגיל האמיתי של קונסטרוקציית הבית אלא בגיל הבית לאחר שהוכנסה בו התאמה בנוגע למצבו הפיזי ואיכות התחזוקה. בעניין הזה ניתן להיעזר בנוסחה פשוטה. נניח שהבית נבנה לפני חמישים שנה, אך שני שליש מהבית שופצו לחלוטין לפני עשר שנים, מבצעים חישוב ומקבלים תוצאה שהגיל האפקטיבי של הבית הינו 23 שנה לערך.

גלילה לראש העמוד