Contingent remainder

כאשר מקבל הזכות כפוף לתנאי מתלה, הוא יחשב כ- Contingent Remainder.
כאשר בחוזה כתוב במפורש כי A מעביר הזכויות בבית ל- B ולאחר מותו של B, הבית יועבר ל- C, בתנאי ש- C יהיה בחיים לאחר מותו של B, הרי שיש לנו מקרה של Contingent remainder .
במקרה כי במועד העברת הזכויות בבית לא ברור מי יקבל את הבית בחלוף הזמן, הרי שכאן יש לנו מקרה של Unborn/ unascertained persons.
כאשר יש לנו מקרה שבו בחלוף הזמן התנאי לא התקיים, הרי שיש לנו מקרה של Destructibility of contingent remainders, והזכויות חוזרות למעביר הבית.
כאשר ה- life estate מקבל לידיו גם את זכויות ה- remainder בנכס, הרי שהוא הופך ל- fee simple של הנכס בזכות doctrine of merger. כך גם להיפך, אם מעביר הזכות מקבל לידיו חזרה את זכויות ה- life estate שהעביר, הוא חוזר והופך להיות בעל מלוא הזכויות – בזכות doctrine of merger.

גלילה לראש העמוד