Fee simple determinable

זכות קניינית קיימת אשר מוגבלת בזכויות הינה לדוגמא fee simple determinable. היא מכוּנה גם: determinable fee. זכות זו מופסקת באופן אוטומטי בקרות אירוע כזה או אחר, וחוזרת למעביר הזכות, היינו לבעלים המקורי.
כאן חשוב לאבחן את הזכות הזו מזכות אחרת שדומה לה: fee simple subject to a condition, שבה יש צורך בפעולה אקטיבית של מעניק הזכות. כי אצלנו התנאי מבוצע גם אם אין פעולה אקטיבית מצד מעניק הזכות.
על מנת להכיר בזכות: Fee simple determinable בחוזה, יש להשתמש במונח אשר מצביע על היות הזכות המועברת מוגבלת – כגון for so long as/ while/ during/ until/ etc….
במשפט הישראלי אנחנו מכנים זכות זו כזכות קניינית אשר מועברת למקבל הזכות עם תנאי מפסיק. כך למשל א' מעביר לבנו ב' את הזכויות בדירה כל עוד גרושתו של א' לא תעבור להתגורר בדירה. אך ברגע שהגרושה עוברת להתגורר בדירה – הבעלות בדירה חוזרת למעניק הזכות.
במשפט האמריקאי מעביר הזכות באופן הזה מכוּנה: correlative future interest in grantor / possibility of reverted, כי כרגע הוא העביר את הקניין שלו אך יש סיכוי שבעתיד הוא יקבל אותו בחזרה.
במאמר מוסגר אסביר כי הדעות חלוקות האם זכות כזו שהועברה יכולה לעבור בירושה, אך נכון להיום ברוב המדינות מעביר הזכות כן יכול להוריש את זכויותיו הקניינות בנוגעות לעניין.

גלילה לראש העמוד